สารบัญเวปไซด์ สำหรับบ้าน ธรุกิจบ้านโดยเฉพาะ
ประตูรีโมท สะดวกและปลอดภัย
น้ำยาถูพื้น
New Website
Tip แนะนำ สำหรับบ้าน
 • ติดมุ้งลวด ต้องทำความสะอาดอย่างน้อย 6เดือน ครั้ง
 • เลือกประตูม้วน3S นำ้หนักเบา ป้องกันผู้บุกรุก เหมาะกับอาคารพาณิชย์
 • เลือกใช้เครื่องปรับอากาศ เบรนไทย เลือกแอร์ UniAireประหยัดไฟ เบอร์ 5
 • blog เพื่อสุขภาพ จาก Mr Strong
  เคล็ดลับคู่ครัว มีประโยชน์มาก มาย

  เรียน sat สอนสด กลุ่มเล็ก มีโปร   เรียน ielts รับรองผล  มุ้งจีบ ทำความสะอาดตัวเองได้

  น้ำยาแอร์ ราคา

  ______________________________________________________________________________________

  หน้าที่ของ“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”และการจัดเก็บค่าใช้จ่าย

  Law Tip : หน้าที่ของ“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”และการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
  กฎหมายจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543 กำหนดให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่ดังนี้
       1.กำหนดเกี่ยวกับระเบียบการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
       2.กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยการจราจรภายในที่ดินจัดสรร
       3.เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
          มีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิก
       4.ยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิก
          ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป
       5.จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
       6.ดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือข้อบังคับ
          ของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนี้

  ทั้งนี้การดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภคการอยู่อาศัยและการจราจรในโครงการรวมถึงการจัดบริการสาธารณะหรือการจัดสรรเงินในกรณีนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรและวิธีจัดเก็บกำหนดไว้ดังนี้

  ให้จัดเก็บเป็นรายเดือนจากที่ดินแปลงย่อยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลทั้งนี้อาจกำหนดค่าใช้จ่ายในอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือขนาดพื้นที่ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรออกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับที่ดินจัดสรรที่ตนซื้อและให้ผู้จัดสรรที่ดินออกค่าใช้จ่ายสำหรับที่ดินแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ซื้อ

  การกำหนดและการแก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการ ให้เริ่มเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อเริ่มจัดตั้งนิติบุคคลหรือเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโดยให้นิติบุคคลหรือผู้ซึ่งดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคมีอำนาจในการจัดเก็บหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด