สารบัญเวปไซด์ สำหรับบ้าน ธรุกิจบ้านโดยเฉพาะ
ประตูรีโมท สะดวกและปลอดภัย
น้ำยาถูพื้น
New Website
Tip แนะนำ สำหรับบ้าน
 • ติดมุ้งลวด ต้องทำความสะอาดอย่างน้อย 6เดือน ครั้ง
 • เลือกประตูม้วน3S นำ้หนักเบา ป้องกันผู้บุกรุก เหมาะกับอาคารพาณิชย์
 • เลือกใช้เครื่องปรับอากาศ เบรนไทย เลือกแอร์ UniAireประหยัดไฟ เบอร์ 5
 • blog เพื่อสุขภาพ จาก Mr Strong
  เคล็ดลับคู่ครัว มีประโยชน์มาก มาย

  น้ำยาแอร์ ราคา

   

  ผู้ขายต้องรับผิดชอบ เมือน้ำท่วมห้องชุด

  บทเรียนที่ 39 เมื่อห้องชุดน้ำท่วม สาเหตุจากการอุดตันของระบบท่อน้ำ ภายในอาคาร

  นายรักเกียตริเป็นเจ้าของห้องชุด ได้ว่าจ้างช่างตกแต่งภายในห้องชุดเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ทันได้เข้าอยู่ปรากฏว่าห้องชุดนั้นเจิ่งนองไปด้วยน้ำ พรมที่ปูไว้เปียกแฉะ เฟอร์นิเจอร์เปียกชื้น ทรัพย์สินต่างๆ เสียหา ต้องสูบน้ำออก และพบสาเหตุว่าเป็นเพราะท่อระบายน้ำรวมของอาคารชุดระหว่างชั้นอุดตันเนื่องจากหินทรายเกาะคล้ายซีเมนต์ นายรักเกียรติได้เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท หนึ่ง จำกัด เจ้าของโครงการอาคารชุดเป็นจำเลยต่อศาล

  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัทฯ (จำเลย) เป็นเจ้าของโครงการอาคารชุด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุด นายรักเกียรติ (โจทก์) ซื้อห้องชุดพิพาทแล้วตกแต่งห้องชุดแต่ยังไม่ได้เข้าอยู่อาศัย เมื่อเดือนตุลาคม 2537 เกิดเหตุน้ำท่วมเอ่อล้นออกมาจากท่อระบายน้ำบริเวณชั้นที่ 6 ของอาคารชุดไหลเข้าท่วมห้องชุดพิพาทของโจทก์ได้รับความเสียหาย

  ประเด็น เหตุคดีนี้เปิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อนของบริษัทฯ หรือไม่ ปรากฏจากข้อเท็จจริงว่าบริษัทฯ ตรวจพบว่าเกิดการอุดตันในท่อระบายน้ำรวมของอาคารชุดระหว่างชั้นที่ 5 กับชั้นที่ 6 เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุบข้อต่อที่อุดตันออก จึงพบหินทรายเกาะคล้ายซีเมนต์ ซึ่งท่อระบายน้ำดังกล่าวเป็นทรัพย์สินส่วนกลางอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาให้น้ำในท่อระบายดังกล่าวระบายน้ำได้ตลอดเวลา ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย

  นายรักเกียรตินำสืบข้อเท็จจริงให้ฟังได้ว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย (มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522๗ และข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดข้อ 6 ที่จะต้องจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางแล้ว บริษัทฯ กระทำโดยละเว้นจนเกิดผลเสียหายขึ้น ก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดของบริษัทฯ จำเลย

  การที่บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลทรัพย์ส่วนกลางทั้งตามกฎหมายและข้อบัวคับของนิติบุคคลอาคารชุดได้เก็บค่าดูแลทรัพย์สินส่วนกลางจากโจทก์ โดยได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนที่มีอาชีพในการบริหารอาคารชุดมาทำหน้าที่แทน แล้วบริษัทดังกล่าวละเว้นหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อปล่อยให้ท่อระบายน้ำอุดตันจนน้ำท่วมห้องชุดของโจทก์เช่นนี้ ย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์
  ศาลฎีกาได้พิจารณาถึงค่าเสียหายต่างๆ ของโจทก์ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยประกอบภาพถ่ายแล้วเห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายเป็นจำนวน 559,682 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และค่าเสียหายอันเนื่องมาจากที่โจทก์ต้องขาดผลประโยชน์ไม่สามารถเข้าพักอาศัยในห้องชุดของโจทก์เดือนละ 5,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระค่าเสียหายเสร็จให้โจทก์เหมาะสมแล้ว จึงกำหนดให้ตามคำพิพากษาศาลขั้นต้น (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4493/2543)

  ข้อคิดจากคดี : นิติบุคคลอาคารชุดตลอดจนผู้บริหารอาคารชุด นอกจากมีหน้าที่เก็บเงินค่าดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางจากข้าวของห้องชุดแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องหมั่นตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา ถ้าเกิดความเสียหายกับห้องชุดอันเนื่องมาจากทรัพย์สินส่วนกลาง อย่างเช่น คดีท่อน้ำท่วมห้องชุดในคดีนี้แล้ว นิติบุคคลอาคารชุดตลอดจนผู้บริหารอาคารชุดต้องรับผิดชอบค่าใช้เสียหายให้แก่เจ้าของห้องชุดโดยตรง